Knjižnica

knjiznica1Na šoli deluje šolska knjižnica za učence in strokovna knjižnica za pedagoške delavce. Delo v knjižnici izvajata in vodita Tina Pajnik in Katarina Šulin Žabota. Učencem in učiteljem je na voljo preko 10.000 enot knjižničnega gradiva in 12 naslovov periodičnega tiska.

Knjižnico najdemo v kletnih prostorih šole. Knjižnično gradivo je računalniško vodeno. V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci potrebujejo pri rednem pouku, leposlovje, primerno starosti učencev, in poljudnoznanstveno literaturo z različnih področij.

Knjižnična informacijska znanja (KIZ)

Pedagoške ure knjižnično informacijskih znanj  (KIZ) bodo izvedene v dogovoru z učitelji v času pouka. Namen teh ur je vzgoja bralca in uporabnika knjižnice.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki je namenjena izposoji učencem. V šolskem letu 2021/22 zajema tudi delovne zvezke za 1., 2. in 3. razred.

Učbeniški sklad je del knjižničnega gradiva in je vključen v informacijski sistem COBISS, vodi pa se ločeno od ostalih gradiv šolske knjižnice.

Učenci si  izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada v prvem tednu septembra in jih vrnejo v knjižnico ob zaključku šolskega leta. V primeru odtujenega, poškodovanega ali izgubljenega gradiva je uporabnik po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov dolžan plačati odškodnino.

Upravljalki učbeniškega sklada  v šolskem letu 2021/22 sta šolski knjižničarki Tina Pajnik in Katarina Šulin Žabota. Vsa vprašanja, pobude ali pripombe lahko naslovite na elektronski naslov knjiznica@osvp.si.

knjiznica2

Dostopnost