Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Šola bo učencu nudila prehrano v času trajanja pouka in izvajanja drugih šolskih aktivnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole v normativno določeni kvaliteti in količini. Če ima učenec dietno prehrano, odda zdravniško potrdilo z zdravnikovimi priporočili organizatorki šolske prehrane Karmen Kete.

Cene šolske prehrane je v mesecu juniju potrdil Svet šole.

Obrok Cene šolske prehrane
zajtrk 0,50 €
dopoldanska/popoldanska malica dop. 0,90 € / pop. 0,80 €
kosilo 3,00 € (1.−3. r), 3,20 € (4.−9. r)

Učenci od 1. do 3. razreda, vključeni v jutranje varstvo, imajo možnost prijave na zajtrk. Zajtrkujejo v učilnici prizidka v 1. nadstropju ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco prevzetih obrokov.

Za učence od 1. do 5. razreda šola organizira tri obroke, in sicer dopoldansko malico v času pouka in kosilo ter popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Dopoldansko in popoldansko malico pripravljamo v šolski kuhinji, učenci malicajo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco. Kosilo pripravljajo v Vrtcu Zelena jama. Učencem od 1. do 3. razreda kosilo razdelijo učitelji podaljšanega bivanja, kosilo jedo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco prevzetih obrokov.

Učenci 4. in 5. razreda jedo kosilo v jedilnici Vrtca Zelena jama v prisotnosti učitelja podaljšanega bivanja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane. Evidentiranje prevzetih kosil za učence 4. in 5. razreda poteka elektronsko (ključki) preko portala LO.POLIS. Učenci na prevzemnem mestu s ključkom prevzamejo prijavljeno kosilo. Učenci, ki imajo v času kosila neobvezne izbirne predmete, gredo po končani uri sami na kosilo. Po kosilu se javijo učitelju v podaljšanem bivanju.

Za učence od 6. do 9. razreda šola organizira dva obroka, dopoldansko malico v času pouka in kosilo. Dopoldansko malico pripravljajo v šolski kuhinji, kosila pa pripravljajo v Vrtcu Zelena jama. Učenci malicajo v učilnici ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco prevzetih obrokov. Učenci od 6. do 9. razreda lahko gredo na kosilo med 13.00 in 14.10 v jedilnico Vrtca Zelena jama. Evidentiranje prevzetih kosil za učence od 6. do 9. razreda poteka elektronsko (ključki) preko portala LO.POLIS. Učenci na prevzemnem mestu s ključkom prevzamejo prijavljeno kosilo. Starši imajo preko portala LO.POLIS elektronski vpogled v vse prijavljene/odjavljene/prevzete/neprevzete obroke. V jedilnici je prisoten dežurni učitelj, ki skrbi za kulturno uživanje hrane.

V šolskem letu 2020/21 prehajamo na elektronsko evidentiranje, prijavljanje in odjavljanje šolske prehrane v portalu LO.POLIS, zavihek eRestavracija. V začetku šolskega leta prijave uredi šola (glede na prijave, ki so jih učenci oddali v mesecu maju). Med šolskim letom v portalu LO.POLIS, zavihek eRestavracija, spremembo odjave ali prijave na šolsko prehrano urejate starši. Izjemoma lahko spremembo odjave ali prijave na šolsko prehrano sporočite po telefonu 01 620 26 80, mobilnem telefonu 051 440 734, pisno ali po e-pošti . Odjava prehrane do 9. ure zjutraj velja za naslednji šolski dan (v petek do 9. ure zjutraj za ponedeljek, in tudi v primeru bolezni oz. brez izjem).

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dnevih dejavnosti, šole v naravi, tekmovanj …, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno prekličejo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Izpolnjen in podpisan obrazec za pisni preklic starši dobijo na spletni strani oz. v tajništvu šole in ga oddajo v tajništvu šole.

Izvajalec bo obračun prehrane in stroške ostalih šolskih dejavnosti pripravljal mesečno in račun s položnico izstavil do petnajstega v mesecu za pretekli mesec na ime in priimek naročnika.

Če naročnik ne bo poravnal obveznosti do roka zapadlosti, se naročniku vroči obvestilo in opomin. Za stroške vsakega opomina šola zaračuna dejanske stroške.

Šola izda neplačnikom:

  • opomin takoj ko zapade račun,
  • opomin takoj ko preteče rok za plačilo 1. opomina,
  • opomin pred e-izvršbo v roku 30 dni, ko preteče rok za plačilo 2. opomina,
  • sproži postopek plačila preko sodišča.

Če se starši ne odzovejo na opomine in obveznosti ne poravnajo, šola izvede naslednje ukrepe:

  • starši dolžniki morajo plačljive dejavnosti za učence plačati 100 % pred izvedbo ali se učenci udeležijo brezplačnih aktivnosti na šoli;
  • učencem, katerih starši dolžniki se ne odzivajo na nobene pozive k plačilu dolga, se odvzame nadstandardne obroke šolske prehrane (zajtrk, kosilo, popoldanska malica).

Starši naj takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni javijo spremembo naslova v tajništvo šole na telefon 01 620 26 80 ali 051 440 734.

Dostopnost