Jedilnik in šolska prehrana

—————————————————–

Jedilniki od 22. 6. 2020 do 24. 6. 2020

Jedilnik za kosilo: tukaj

Jedilnik za malico: tukaj

—————————————————–

prehrana

Učenci od 1. do 3. razreda, vključeni v jutranje varstvo, imajo možnost prijave na zajtrk. Zajtrkujejo v avli prizidka v 1. nadstropju ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco.

Za učence od 1. do 5. razreda šola organizira tri obroke, in sicer dopoldansko malico v času pouka in kosilo ter popoldansko malico za učence v podaljšanem bivanju. Dopoldansko in popoldansko malico pripravljamo v šolski kuhinji, učenci malicajo v učilnicah. Kosilo pripravljajo v vrtcu Zelena jama. Učencem 1. in 2. razreda kosilo razdelijo učitelji podaljšanega bivanja, kosilo jedo v učilnicah ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco. Učenci od 3. do 5. razreda jedo kosilo v jedilnici vrtca Zelena jama v prisotnosti učitelja podaljšanega bivanja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane. Evidenco za kosila vodijo razredničarke od 3. do 5. razreda. Učenci, ki imajo v času kosila neobvezne izbirne predmete, gredo po končani uri sami na kosilo. Po kosilu se javijo učitelju v podaljšanem bivanju.

Za učence od 6. do 9. razreda šola organizira dva obroka, dopoldansko malico v času pouka in kosilo. Dopoldansko malico pripravlja šolski kuhar, kosila pa pripravljajo v vrtcu Zelena jama. Učenci malicajo v učilnici ob prisotnosti učitelja, ki skrbi za kulturno uživanje hrane in vodi evidenco. Učenci od 6. do 9. razreda lahko gredo na kosilo med 13.00 in 14.15 v jedilnico Vrtca Zelena jama, kjer se javijo dežurnemu učitelju, ki vodi evidenco.

Šola bo učencu nudila prehrano v času trajanja pouka in izvajanja drugih šolskih aktivnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole v normativno določeni kvaliteti in količini. Če ima učenec dietno prehrano, odda zdravniško potrdilo z zdravnikovimi priporočili organizatorki šolske prehrane Karmen Kete.

Starši so dolžni posamezen obrok za odsotnega učenca pravočasno odjaviti (do 9.00). Odjava velja z naslednjim dnem.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dnevih dejavnosti, šole v naravi, tekmovanj …, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Spremembo odjave ali prijave na šolsko prehrano se sporoča po telefonu 01 620 26 80, mobilnem telefonu 051 440 734, pisno ali po e-pošti tajnistvo@osvp.si.
Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno prekličejo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

Izpolnjen in podpisan obrazec za pisni preklic starši dobijo na spletni strani oz. v tajništvu šole in ga oddajo v tajništvu šole. Preklic velja z naslednjim dnem, če je oddan do 9. ure.

Izvajalec bo obračun prehrane in stroške ostalih šolskih dejavnosti pripravljal mesečno in račun s položnico izstavil do petnajstega v mesecu za pretekli mesec na ime in priimek naročnika.

Če naročnik ne bo poravnal obveznosti do roka zapadlosti, se naročniku vroči obvestilo in opomin. Za stroške vsakega opomina šola zaračuna dejanske stroške.

Šola izda neplačnikom:

  • 1. opomin takoj ko zapade račun,
  • 2. opomin takoj ko preteče rok za plačilo 1. opomina,
  • 3. opomin pred e-izvršbo v roku 30 dni, ko preteče rok za plačilo 2. opomina,
  • sproži postopek plačila preko sodišča.

Če se starši ne odzovejo na opomine in obveznosti ne poravnajo, šola izvede naslednje ukrepe:

  • starši dolžniki morajo plačljive dejavnosti za učence plačati 100 % pred izvedbo ali se učenci udeležijo brezplačnih aktivnosti na šoli;
  • učencem, katerih starši dolžniki se ne odzivajo na nobene pozive k plačilu dolga, se odvzame nadstandardne obroke šolske prehrane (zajtrk, kosilo, popoldanska malica).

Starši naj takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni javijo spremembo naslova v tajništvo šole na telefon 01 620 26 80 oziroma mobilni telefon 051 440 734.

Cene šolske prehrane v mesecu septembru potrjuje Svet šole.

Cene šolske prehrane:

Obrok
zajtrk 0,50 €
dopoldanska/popoldanska malica 0,80 €
kosilo 3,00 € (malo), 3,30 € (veliko)

 

Subvencije kosil po novem – 1. 2. 2017